Bæredygtighed

Bæredygtighedsstrategi: Fra spire til blomstrende vækst

Ny lovgivning indenfor bæredygtighed, øgede krav for kunder og investorer, og stigende forventninger fra medarbejdere er virkelighed for virksomhederne i dag. Det er ikke længere et spørgsmål om, men hvordan virksomhederne skal forholde sig til ansvarlighed i deres virke. Hos ChangeGroup forstår vi, at en strategi for bæredygtighed ikke kun handler om at overholde standarder, men om at skabe en varig forandring. Sammen med vores bæredygtighedskonsulenter er vi her for at guide din virksomhed gennem denne transformative rejse, hjælpe dig med at opfylde kravene og samtidig styrke din position som ansvarlig virksomhed med fokus på bæredygtighed. Lad os sammen skabe ikke kun et løfte, men handling der gør en meningsfuld forskel gennem udvikling af en bæredygtighedsstrategi, der er dybt forankret i jeres virksomhedsstrategi og forankret i hele organisationen i praksis og adfærd.

Allan von Staffeldt Beck
Skal vi tage en snak?

Allan von Staffeldt Beck, Seniorrådgiver og faglig lead

Hvad er en bæredygtighedsstrategi?

En strategi for bæredygtighed strækker sig ud over enkeltstående initiativer og handler grundlæggende om at opfylde nutidens behov, uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov. I en virksomhedskontekst betyder det en holistisk tilgang, der integrerer miljømæssige, sociale, samfundsmæssige og økonomiske hensyn i virksomhedens strategi og drift.

Virksomheder, som arbejder strategisk med bæredygtighed, kendetegnes ofte ved en proaktiv tilgang, der går ud over blot at opfylde lovgivningsmæssige krav. En proaktiv tilgang indebærer blandt andet, at virksomheden kommunikerer åbent og gennemsigtigt om deres bæredygtighedsmål, aktiviteter og fremskridt. Dette sker baseret på data, og virksomheden stræber konstant efter at finde nye måder at reducere deres miljømæssige fodaftryk, forbedre sociale forhold, bidrage positivt til samfundet og sikre økonomisk bæredygtighed.

ESG CSRD Bæredygtighedsstrategi strategi for bæredygtighed

ESG

Arbejdet med miljømæssige, sociale, samfundsmæssige og styringsmæssige bæredygtighedsspørgsmål kendes også under betegnelsen "ESG", som står for "Environment" (miljø), "Social" (social) og "Governance" (ledelse).

Hvad får I ud af arbejdet med jeres bæredygtighedsstrategi?

Virksomheder der arbejder struktureret med en strategi for bæredygtighed, kan opnå nogle af disse fordele:

  • Styrket brandværdi: Virksomheder, der prioriterer bæredygtighed og rapporterer transparent, opbygger et positivt brand image, hvilket kan hjælpe til at tiltrække og fastholde kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og investorer.
  • Tilfredse medarbejdere: Ansvarlig virksomhedspraksis bidrager til at skabe engagement og stolthed blandt medarbejdere, mens fokus på arbejdsvilkår og arbejdsmiljø kan bidrage til højere medarbejdertilfredshed. Begge dele er forudsætninger for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
  • Øget kundeloyalitet: Mange kunder vil lægge vægt på bæredygtighed, og virksomheder, der demonstrerer et engageret ansvar, kan opnå øget kundeloyalitet og tiltrække en stadig mere bevidst kundebase. For flere og flere virksomheder bliver bæredygtighedsfokus i leverandørkæden et krav.
  • Adgang til kapital: Investorer søger i stigende grad bæredygtige investeringsmuligheder. Virksomheder med stærke bæredygtighedspræstationer kan tiltrække investorer og dermed opnå bedre adgang til kapital.
  • Øget innovationskraft: Bæredygtighed hjælper virksomheder til at tænke i innovative løsninger og nye forretningsområder, hvilket kan inspirere til udvikling og skabe konkurrencefordele.
  • Reduceret risici: Ved at identificere og håndtere bæredygtighedsrisici forbundet med jeres påvirkning på mennesker, miljø og samfund, kan virksomheder mindske potentiel negativ indvirkning på deres omdømme og drift og i stedet identificere muligheder baseret på en positiv påvirkning.
  • Styrket forhold til interessenter: Gennemsigtig og datadrevet rapportering og løbende engagement af vigtige interessentgrupper kan styrke forholdet til virksomhedens interessenter, herunder kunder, medarbejdere, leverandører og lokalsamfund.
  • Langsigtet overlevelsesevne: Ved at omfavne bæredygtighed og integrere det i forretningsstrategien positionerer virksomheder sig til langsigtet succes og overlevelsesevne i en stadig mere kompleks forretningsverden.

Virksomheder, som arbejder strategisk med bæredygtighed, kendetegnes ofte af en proaktiv tilgang, der går ud over blot at opfylde lovgivningsmæssige krav"

Henrik Hajslund, rådgiver i bæredygtighed hos ChangeGroup

Kom godt i gang og godt på vej med jeres bæredygtighedsstrategi

Sammen med vores bæredygtighedskonsulenter tilbyder vi et strategiforløb for bæredygtighed, der hjælper jer til at blive klare på, hvor I skal prioritere jeres indsats for at øge jeres positive påvirkning og mindske jeres negative indvirkning på mennesker, miljø og samfund – og samtidig sikre jeres økonomiske bæredygtighed.  

Vores forløb består af fem faser med hvert sit fokus og resultat. Forløbet hjælper din virksomhed i gang, eller videre, med jeres bæredygtighedsarbejde.  

Hver fase realiseres i en struktureret proces med understøttende aktiviteter og værktøjer, der tilpasses jeres virksomhed og udgangspunkt. 

Fase 1: Skab grundlaget for jeres bæredygtighedsstrategi

I denne fase handler det om at afdække og forstå de krav, standarder og tendenser, som virksomhederne skal operere indenfor og leve op til – nu og i fremtiden.

Vores bæredygtighedskonsulent hjælper jer med at definere jeres ambition for bæredygtighed, så I ved, hvad I skal holde jeres senere arbejde op imod for at komme i mål.  

Endelig indbefatter denne fase at vi hjælper jer til at afdække jeres værdikæde og identificere risici og muligheder i forhold til jeres bæredygtighedsarbejde. På dette grundlag er vores socialist i bæredygtighed klar til at bevæge jer videre til næste fase. 

Resultatet af fasen 

Et overblik over kravene til jer og muligheder og risici i jeres værdikæde relateret til bæredygtighed. 

Fase 2: Prioriter væsentlige fokusområder i bæredygtighedsstrategi

I denne fase hjælper vores bæredygtighedskonsulent jer til at prioritere, hvilke indsatser der vil være de væsentligste for jer at fokusere på i jeres videre strategiarbejde. Som udgangspunkt for prioriteringen arbejder vi enten med en dobbelt væsentlighedsanalyse eller med en prioritering af væsentlighed og effekt i forhold til realiseringen af jeres bæredygtighedsambition og/eller øvrige virksomhedsstrategiske arbejde.  

Prioriteringen kvalificeres gennem dialog med interne og eksterne interessenter, så I får andre perspektiver på jeres arbejde. 

De fokusområder, som I vælger at arbejde med i jeres bæredygtighedsstrategi, hjælper vi jer herefter med at definere klare målsætninger på kort og lang sigt.  

Resultatet af fasen 

Et overblik over prioriterede indsatser og målsætninger for prioriterede områder. 

Fase 3: Sæt handling bag bæredygtighedsstrategien

I denne fase skal I sætte handling bag ambitioner og målsætninger for jeres prioriterede fokusområder, så visioner omsættes til daglig praksis. Det handler både om at blive klar over, hvad I skal gøre for at opnå jeres mål og sikre jer, at I har de tilstrækkelige ressourcer til at realisere handlingen.  

Det betyder også, at vores bæredygtighedskonsulent sammen med jer vil afdække kompetencebehovet og oparbejde de nødvendige kompetencer gennem målrettet kompetenceudvikling på organisatorisk-, medarbejder- og ledelsesniveau. 

Som en del af handleplanen hjælper vores konsulent jer til at sikre, at I har defineret klare roller og ansvar for jeres bæredygtighedsindsatser.  

Resultatet af fasen 

En handleplan for jeres prioriterede indsatser med klare roller og ansvar. 

Fase 4: Få bæredygtighedsstrategien forankret i organisationen

I denne fase handler det om at forankre arbejdet i daglig praksis, så bæredygtighed bliver en integreret del af jeres forretning. Det betyder, at bæredygtighed integreres i processer og procedurer og at I får opbygget en governancestruktur for bæredygtighed i fremtiden, der sikrer, at ejerskabet for bæredygtighed bliver placeret det rette sted og at ejerskabet forankres i ledelsen.

Samtidig vil vores bæredygtighedskonsulent hjælpe jer til at udvikle en struktur for at samle op på fremdrift, og sikre løbende læring og udvikling for jeres bæredygtighedsaktiviteter.  

Endelig vil vores specialist i bæredygtighed i denne fase hjælpe jer til at forankre bæredygtighedsarbejdet i jeres øvrige strategiske indsatser på virksomhedsniveau, så bæredygtighed ikke er et separat fokus, men er en del af jeres strategiske arbejde.  

Resultatet af fasen 

Forankring af bæredygtighedsarbejdet internt og eksternt, og plan for fastholdelse af forandringen over tid. 

Fase 5: Kommuniker og tag lederskab

I denne fase hjælper vores bæredygtighedsprojektleder jer med at samle jeres bæredygtighedsstrategi, mål og handling i en samlet fortælling til intern kommunikation og som base for jeres eksterne bæredygtighedsrapportering. 

De forudgående faser sikrer, at I kan kommunikere datadrevet og transparent om jeres bæredygtighedsfokuserede mål, fremdrift og resultater.  

Jeres kommunikation kan også være med til at tydeliggøre jeres profil som ansvarlig virksomhed og fungere som afsæt, for at inspirere andre med jeres arbejde.  

Resultatet af fasen 

En plan for intern kommunikation og udvikling af jeres bæredygtighedsrapportering, i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Skab bæredygtige forandringer sammen med os 

Vi har nogle af landets mest kompetente projekt- og forandringsledere med bæredygtighedsfortegn, som kan hjælpe jeres virksomhed med jeres bæredygtighedsarbejde. ChangeGroup laver et forløb tilpasset jeres virksomhed og forretning, der hjælper jer til at navigere i landskabet af strategisk bæredygtighed. Et forløb hos os sikrer, at I kender kommende krav, lovgivning og trends indenfor bæredygtighed og får fastlagt en strategi og plan for, hvordan I både imødekommer kravene fra omverden og samtidig realiserer jeres egne ambitioner for ansvarlig virksomhedspraksis.   

Vores strategiske bæredygtighedsrådgivning går ud over standardpraksis. Vi samarbejder tæt med din virksomhed fra start til slut, lige fra at afdække og forstå jeres behov til at identificere nøgleområder inden for bæredygtighed/ESG. Vores erfarne team hjælper jer med at træffe bevidste beslutninger baseret på solid dataindsigt og opbygge kompetencer i organisationen, så I kan håndtere risici og muligheder i hele værdikæden i fremtiden. 

Vi har skabt stærke strategiske partnerskaber inden for bæredygtighed for at imødekomme jeres specifikke behov. Herudover tilbyder ChangeGroup skræddersyet kompetenceudvikling indenfor bæredygtighed til vores freelancekonsulenter. Dette sikrer, at din virksomhed drager fordel af den nyeste viden og ekspertise indenfor bæredygtighed.

Allan von Staffeldt Beck
Skal vi tage et møde om bæredytighedsstrategi?

Allan von Staffeldt Beck

+45 3118 2488
ab@changegroup.dk

Relaterede ydelser