Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 24. maj 2018

DATABESKYTTELSE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR CHANGEGROUP APS

ChangeGroup ApS behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne databeskyttelses- og privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en korrekt og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

1) Den dataansvarlige

ChangeGroup ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

ChangeGroup ApS
Lyngbyvej 2
2100 København Ø
www.changegroup.dk
Tlf.: 33 32 77 78
e-mail: info@changegroup.dk
cvr-nr.: 26334276

2) Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Oplysninger om ansatte, tidligere ansatte og ansøgere:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse-, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR nr.
   • Evt. Person- og adfærdsanalyse
 2. Oplysninger om kunder, tidligere kunder og potentielle kunder:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, faglige interesser og købshistorik
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • Ingen
 3. Oplysninger om konsulenter, tidligere konsulenter og potentielle konsulenter:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som navn, billede, adresse, telefonnummer e-mailadresse, bankkontonummer, faglige interesser, kompetencer og CV
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • Evt. Person- og adfærdsanalyse
 4. Oplysninger vedr. Coding Pirates:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer e-mailadresse,
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer (Kun for indhentning af lovpligtig børneattest hos de frivillige undervisere)
 5. Oplysninger om aktionærer:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse-, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR nr.

3) Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt modtages oplysningerne direkte fra den registrerede selv. I enkelte tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder:

 • SKAT – til indhentning af skatteoplysninger vedr. personaleforhold
 • POLITI – til indhentning af lovpligtig børneattest eller lign.
 • SOCIALE MEDIER eksempelvis LinkedIn og Slack

4) ChangeGroup’s formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • ChangeGroups legitime interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

a) Formål med behandling af oplysninger på ansatte:

 • Håndtering af ansættelsesforhold
 • Udbetaling af løn herunder pension, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Opfyldelse af lovkrav

b) Formål med behandling af oplysninger på kunder:

 • ChangeGroup’s kundeadministration, herunder timeregistrering og fakturering for udført arbejde
 • Som led i ChangeGroup’s aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af projekter, leverancer og administration af relationen mellem os.
 • Nyhedsbreve og invitationer til arrangementer såfremt samtykke hertil er givet
 • Opfyldelse af lovkrav

c) Formål med behandling af oplysninger på konsulenter:

 • ChangeGroup’s konsulentadministration herunder timeregistrering og betaling for udført arbejde
 • Som led i ChangeGroup’s aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af nye projekter/opgaver, igangværende projekter, leverancer og administration af relationen mellem os.
 • Nyhedsbreve og invitationer til faglige arrangementer såfremt samtykke hertil er givet
 • Opfyldelse af lovkrav

d) Formål med behandling af oplysninger vedr. medlemmer og undervisere på Coding Pirates:

 • Foreningens drift og medlemshåndtering, herunder opkrævning af deltagergebyr samt daglig drift og håndtering af foreningen
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af undervisningsdage
 • Opfyldelse af lovkrav

e) Formål med behandling af oplysninger på aktionærer:

 • Håndtering af ejerbog og køb/salg af aktier
 • Udbetaling af evt. udbytte
 • Opfyldelse af lovkrav

5) Behandlingsgrundlag

ChangeGroup behandler almindelige personoplysninger om de registrerede som beskrevet ovenfor under punkt 2 baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a) Interesseafvejningsreglen

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af indgåede kontrakter og aftaler
 • Opfyldelse af betaling- og opkrævningsforpligtelser
 • Afholdelse af sociale og faglige arrangementer samt andre aktiviteter
 • Udveksling af personoplysninger mellem kunder og konsulenter som led i virksomhedens primære formål; at fungere som salgsselskab og netværk for selvstændige konsulenter.

b) Behandling efter lovkrav

ChangeGroup er forpligtet efter lovkrav til af indhente og registrere en række oplysninger fra og til offentlige myndigheder som eksempelvis Politi og SKAT

c) Samtykke

Har du givet samtykke til en behandling, f.eks. i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev og invitationer til arrangementer, behandler ChangeGroup dine oplysninger, som er relevante herfor. Såfremt vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom.

6) Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af ChangeGroup sker der videregivelse af relevante oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører som varetager system- drift/hosting, vedligeholdelse af virksomhedens forretningssystemer, revision samt bogholderi.

Herudover videregives nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT og POLITI. Såfremt det følger af en domstolsafgørelse eller hjemmel i anden lovgivning.

ChangeGroup videregiver ikke nogen form for personoplysninger til andre personer eller virksomheder til markedsføringsbrug.

ChangeGroup videregiver ikke personoplysninger til personer eller virksomheder til tredjelande eller udenfor EU.

7) Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Almindelige personoplysninger slettes som udgangspunkt senest tre år efter afslutning af brug, med mindre der af regnskabsmæssige eller juridiske årsager er behov for at forlænge tidsperioden eller den registrerede beder om dette før dette tidspunkt.

8) Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf. 33 19 32 00

9) Revidering af privatlivspolitikken

Vi kan løbende foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.changegroup.dk