Ice Warning System

Case

Ice Warning System til en af Danmarks Lufthavne

Dansk lufthavn havde behov for at få implementeret et Ice Warning System, for at sikre rapportering om ændringer på landingsbanerne med et minimum af forsinkelse. Projektet havde høj prioritet, da man med det nye system mere præcist og automatiseret kan rapportere til piloter om landingsbanernes beskaffenhed

 

For at sikre compliance med bestemmelserne om rapportering af operationel signifikante ændringer på banerne, med et minimum af forsinkelse, havde Lufthavnen behov for at implementere et Ice Warning System. Dette indebar etablering af sensorer og evt. vejrstation langs landingsbanerne i Lufthavnen, herunder etablering af et interface for overvågning af mobile enheder til varsling og overvågning. Projektet havde høj prioritet, da man med det nye Ice Warning system mere præcist og automatiseret kunne rapportere til piloter om landingsbanernes beskaffenhed ved f.eks. friktion ved landing. Sensorer skulle forbindes til et eksisterende vejrsystem, hvor en computer kan lave prognoser om banens tilstand. 

Udfordring

Lufthavnen skal løbende overvåge for ændringer af banetilstanden i form af vandniveau, sne, snesjap, is eller frost på baner f.eks. under vinterforhold. I vinterperioden indebærer det et større træt på personaleressourcer for at sikre, at signifikante ændringer observeres rettidigt, særligt da baneoverfladens temperatur er ukendt.

Løsning

Lufthavnen fik et Ice Warning System for at sikre rapportering af signifikante forhold på banen. Dette indebar, at banetilstanden under vinterforhold kan observeres i tide og mindske risiko for baneudflugt. Ydermere sikrer dette frigørelse af personaleressourcer til andet arbejde uden at kompromittere den nødvendige overvågning af banerne under frysende temperaturforhold.

forandringsledelse change management ocm

ChangeGroups arbejde

Trin til løsningen ChangeGroup blev valgt til at være projektleder og implementeringsansvarlig for hele planlægning af projektet for implementering af Ice Warning systemet i Lufthavnen.  Trin 1: I første del af projektet var ChangeGroup ansvarlig for at lede kravspecifikation og udbud i forbindelse med anskaffelse af leverandør til installation af udstyr og komponenter til Ice Warning systemet.   Det indebar interview og workshops med forskellige faggrupper i Lufthavnen indenfor f.eks. byggetekniske krav til nedlægning af kabler, tekniske krav, byggeri omkring landingsbanerne, samt kortlægning af de termiske forhold omkring landingsbanerne. ChangeGroup frembragte desuden metode, metodevejledning og dokumentation for kravindsamling til udbuddet.   Derefter gennemførte ChangeGroup et mini-udbud med leverandører til sensorer og vejrstationer baseret på EU-standarder ift. kravspecifikation. ChangeGroup etablerede en pointmodel for de funktionelle krav og gennemførte miniudbuddet samt den endelige udvælgelse.   Trin 2: I anden del projektledte ChangeGroup den tekniske implementering af Ice Warning systemet jf. PRINCE2. Det indebar leverandørstyring og koordinering mellem mange interessenter og repræsentanter fra 10 forskellige faglige discipliner, som var involveret i arbejdet med at fastlægge placeringer og udføre installationer fysisk på landingsbanerne på præcist planlagte tidspunkter, hvor der var et vindue ift. brugen af landingsbanerne. ChangeGroup stod også for dokumentation af alle tekniske dele der blev gravet ned i lufthavnen.  Trin 3: I tredje del projektledte ChangeGroup tilslutning og test af Ice Warning systemet, for at sikre at sensorerne og vejrstationen kunne melde dataen centralt til datalagringssystemet. Det indebar test af, at tilslutningsarbejdet var udført korrekt, sikring af integrationer mellem sensorer og vejrstationer, herunder integration til datalagringssystem med monitorering, kvalitetscheck og data arkivering.   Trin 4: I fjerde fase projektledte ChangeGroup den organisatoriske implementering af Ice Warning systemet jf. dele af ADKAR. Det indebar udarbejdelse af eksternt kommunikation omkring retningslinjer, samt udarbejdelse af træningsmateriale til medarbejderne der var ansvarlige for vedligehold. Der blev afholdt workshops ift. træning af vedligeholdelse.  Igennem projektet er der lagt op til afgivelse og brug af alle de inputs som projektet og projektledelsen kunne få fra alle interessenter. Møder og workshops er afholdt efter aftale med projektteam og beslutningstagere samt der er blevet afholdt ugentlige statusmøder med leverandører. Rapportering er fortaget efter anvisning fra interessenter, kravstillere og beslutningstagere og der er ydermere ydet rådgivning omkring standardisering og mulige gevinster i forbindelse hermed. Risikostyring er håndteret gennem klassisk risiko matrix og efter de anviste metoder i Prince2.   Kundens resultat  Projektets sidste og femte fase omkring drift, vedligehold og driftsoverdragelse er afsluttet Primo 2020. Da systemet gik i drift, kunne gevinsterne ved projektet realiseres, herunder at banetilstand under vinterforhold kan observeres i tide og mindske risiko for baneudflugt. Ydermere opnås der compliance med grundlæggende bestemmelser om rapportering af signifikante forhold på banen, frigørelse af personaleressourcer til andet arbejde uden at kompromittere den nødvendige løbende overvågning af banerne under frysende temperaturforhold samt øget effektiv beslutningstagen i forbindelse med vinterbekæmpelse. 

Ekspertiseområder